Em xin đóng góp ủng-hộ cho V3 món tiền nhỏ là 2.000.000 đồng .
APhạm cho xin lại số TK để chuyển - Thanks !!