Bắt đầu năm 2008.

57. Bác GenNT - 100,000 VND
58. Bác iha.eut - US$ 30
59. Bác Răng - 30USD.
60. haidadieu - 100,000 đồng
61. CECH - 300,000 đồng
62. kulaty - US$ 125
63. piglet - 1,400,000...