Danh sách Bảng vàng ủng hộ VNPHOTO.NET năm 2012

1. hunglvq: 500.000 đồng (11002 đã chuyển khoản cho apham)