1. Bác Pvnguyen : 560.000 VNĐ (lần 1)
2. Bác Trauvang : 1.000.000 VNĐ
3. Bác Hafoto : 830.000 VND
4. Bác Giangduydat : 1.500.000 VNĐ
5. Bác Cuhiep : 500.000 VNĐ
6. Bác convitcon: 300.000...