Cho tôi ủng hộ 500.000 VND.
Tôi sẽ liên lạc với bạn Hoa_kts đầu tuần tới vì hiện đang công tác ngoài tp. HCM.
Xin cảm ơn
TTK