Bác đưa cho Kokoro hôm trước bác gặp ở Chim Xanh đó