Anh XL, xin anh cho biết thêm là nếu có nhu cầu gửi check trực tiếp đến anh được không vì tôi ghét làm PayPal mình bị ăn chận rỏ ràng... :) . I am an old-school kinda in some senses :LOL: