ảnh đẹp quá bạn. Vị trí này chụp ở đâu ở Đà Lạt? Bạn có thể cho mình biết được ko? Chỗ có thể chụp được mây ấy