Em này cao quá với không tới, em chỉ có sigma24f2.8 for Ni