Lens 24f1:8 này chụp đẹp, chụp trong phòng thiếu sáng ảnh vẫn trong, màu đẹp, giá hơi mắc ! Nhưng xứng đáng và không thua lắm so với 24f 1:4