Em cũng ủng hộ và đồng tình, rất tự nhiên và đơn giản