em nghĩ năm 3000 nó phải hiện đại hơn chứ sao giống như về thời tiền sử vậy bác ka ka