Em chỉ có 1 chút ý nhỏ là bác chú ý thêm về hướng sáng, đổ bóng và tỉ lệ hợp lý là đẹp.