Em thấy con khủng long đó chưa có dữ lắm thì phải. Răng nó mọc chưa xong khakha