mình làm công tác quản lý khối hoạt động nhà hàng, trong ô chọn không có nên viết ra đây