bên anh có đổi 70-200 code UT mới 98% full box lấy 135L ko anh
tình hình la em đang muôn thẩm du 135 L AH