em thích câu này nhất !

có lẽ admin nên update cho bà con biết tỷ lệ phần trăm của mỗi nhóm ngành.