Mới biết topic này. Ảnh của các Bác đẹp quá.
Mới tham gia còn đang tập tành, xin góp các Bác 1 ảnh.

M 75-150 f4
http://farm4.staticflickr.com/3790/12083697974_26fe0c0dc9_b.jpg