MF mà chụp đẹp quá, chả biết khi nào chụp đc như các pác