ảnh này chắc là shutter speed thì pháo bông trên tay mới sáng như vậy đc.
Soft thì chắc Photoshop hay Illustrator chắc cũng làm đc.