1 chiếc xe đẹp, đều mọi mặt, từng thành phần đều là hàng danh tiếng cao cấp
Hóng ảnh gắn baga