Xe đẹp quá, nhất là bánh trước.
Chúc mừng bác!
Tks.