Em cũng định kết hợp d7100 với em này nhưng thấy nó cũng to quá nên đang phân vân ;)