@Uyle: Hè anh về SG nhớ báo em trước nhé. Từ tháng 6 trở đi em có mặt ở SG thường xuyên.