Xem đi xem lại mấy lần, em vẫn thích câu chuyện của Set1. Đã vote!