chẳng biết đô nào là bộ nào, em thích bộ ảnh 1 hơn (đã bầu cho bộ 1).
Thôi thì tình hình thoang thoảng mùi... trâu trong bộ 1, em đặt cửa đô trâu vậy, thắng thua... hên xui :D