Em thích Set 1 hơn, cảm nhận sâu sắc và sát với dẫn truyện!