Xem ảnh thích thật. Đề nghị các bác chọn ảnh đẹp gửi vào LUG (leica user group) year book năm nay, bọn nó vẫn đang nhận ảnh đến hết 31-12 :D