Ảnh quá đẹp!

Cho em hỏi phần dẫn truyện của 2 set là ý của 2 đô hay là BGK thêm vào sau này ạ?