2set đều đẹp wá. Kết cái cao trào ở set2...xem rất đã mắt

nói chung là xem xong 2 set fê lòi

vote thôi ^^