Em không thể vote được vì cả 2 bộ đều đẹp.... Merry Christmas to both of U