Takumar 55 f1.8
Rất hài lòng với em này, mỗi tội nặng.
http://www.vnphoto.net/data/p19/567639_untitled3090jpg.jpg