giá là e này là 15tr400, mà hình như chua có bán nhiều vì shriro mới nhập về 5cái.