Bác ấy có lòng làm chuột bạch cái ống 18-35mm mới ra của Sigma mà các bác nhà ta ném đá kinh thật.
Có thể ảnh bác ấy không đẹp, trình chưa cao. Nhưng tinh thần bác ấy là chia sẻ cảm nhận. Mình rất...