Lúc đầu xem có vài người nói là em này gặp vấn đề focus nên cũng hơi ớn. Nhưng thử chơi luôn, mình đi kiếm vòng vòng tất cả tiệm trong HCM đều hết hàng chỉ duy nhất Tấn Long còn 1 em, test focus trên...