Ảnh đẹp quá, em viết nốt bài này rồi vào xôm với các bác