bác ơi ống 25 1.4 à >.< hình lên ngọt quá chắc m43 m42 rồi