Bác nói vậy thì e đoán bác chưa "trên tay" e nó bao giờ nên bác mới nghĩ vậy. Bác có thể vào flickr search xem thử và so sánh với 50 1.8 thần thánh xem coi có đúng như bác nghĩ ko?