Em góp vui ảnh chụp bởi XE-1 và Contax 28/2.8 CY

http://farm9.staticflickr.com/8678/16485120127_f339929efc_b.jpg