Sau kì thi, mình sẽ cố gắng tham gia cuộc thi này :)