Ảnh bác chụp đẹp lắm ạ, phong cách rất riêng & nhẹ nhàng!