Thích cái An empty house, an empty street thế...wedding gì mà lại nhà không đường vắng vậy. :D