Up giùm cho bác nhé, chúc pác mua may bán đắt.
tiện thể cũng ủng hộ lại giúp iêm phát nhé !
Thanh củi :D !