Trước hết máy tôi dùng chụp cưới là Canon EOS 1N và đèn 540EZ+Omni Bounce. Film thường dùng là Fuji 160S. Theo kinh nghiệm hạn hẹp của tôi là đại đa số tôi dùng cái Omni Bounce và đưa đầu Flash lên...