bài viết hay quá. để về thực tập với cái flash cùi mới đc