Đủ khả năng thì chơi 18-55 và 55 - 200 còn hok thì chơi 18-55 và 50 - 230
Bảo đảm bác chơi 18-55 và 50 -230 cũng hok hối hận đâu