Em thấy thích tấm số 3, giá xóa phông mạnh hơn nữa thì tuyệt. Tấm số 1 nếu là em em có thể crop lại, phía trên bên phải hơn thừa.