Xin các cao nhân chỉ giáo : bây giờ nên mua RX100 II hay RX100 III ? Nếu chỉ xét về mặt chất lượng hình chụp thôi.
Đa tạ nhiều.