máy này có filter để bảo vệ chống trầy không các bác, trầy cái là mệt luôn