Con này chụp chiến thật. Ăn đứt các con còn lại của dòng compact